Praktikplats Kenya

Vad får du göra som praktikant här?

Kenya med sin enorma landyta är ett av Afrikas större länder. Klimatet är växlande, från ökenområden i norr, till tidvis snöbeklädda berg i sönder, urskogar och en fantastisk kustremsa mot Indiska Oceanen. Djurlivet som landet kan erbjuda i sina parker men även i det fria tillhör ett av Afrikas bästa och mest sevärda.

I denna miljö kan du få göra din praktikplats. Du gör den tillsammans med svensk pingstmissions partner, Free Fellowship of Kenya, FPFK. Detta är en kyrka som har sitt ursprung i nordisk pingstmission men som idag är en nationell rörelse med kontaktyta över hela landet. Som en viktig del i sitt arbete ägnar sig FPFK åt många sociala insatser över hela landet. Detta göra oftast av lokala församlingar och församlingsmedlemmar.

Sitt huvudkontor har FPFK i Nairobi. I denna pulserande världsmetropol där hela östra delen av kontinenten möts, finns ett antal kyrkor och trosinriktningar, så även FPFK.

PMU, pingströrelsens biståndsorganisation, har sedan 2015 även ett regionkontor i Nairobi med ett kontor där för närvarande tre personer arbetar. En av dessa är en svensk missionär. Han bor i landet sedan 2019 och jobbar mestadels med att stödja partners i flera länder, att kunna bli ännu bättre på att som kyrkor och trosbaserade organisationer, driva utvecklingsfrågor och bidra till sina länders utveckling. Familjen kommer att vara ett bra stöd för dig som praktikant både när du kommer som ny men även under helga perioden. FPFK utser en handledare som blir din dagliga kontaktperson.

Som praktikant i Kenya kommer du att kunna ägna dig åt ett flertal olika uppgifter. Som kyrka och samfund bedriver FPFK flera utvecklingsprojekt som har sin finansiering med stöd från PMU/Sida. FPFK kommer att anpassa din praktikplats till dina förmågor och bakgrund, bl. a studiekompetenser. Det är en fördel om du har en utbildning, det ger dig mer i behållning då du mycket mer aktivt kan medverka i olika situationer och arbetsuppgifter. Har du inga studier att falla tillbaka på så kommer det ändå finnas att göra för dig. Då får du tydligare hänga med någon som blir din dagliga handledare. Har du praktiska färdigheter kan dessa mycket väl komma till pass på olika håll. Det kan handla om datakunskap, fordonsteknik, barnundervisning, annat socialt arbete, etc.

 

Eftersom FPFK finns inom alla delar av samhället i Kenya, finns man även i områden som för andra är svåra att nå. Hit hör massaj-området med dess befolkning. Inom denna folkgrupp vill FPFK tillsammans med lokala ledare förändra jämställdheten mellan könen men även förbättra försörjnings-möjligheterna och skapa hållbar tillgång till vatten. En stor utmaning inom denna folkgrupp är att man praktiserar könsstympning (FGM) av unga kvinnor. FPFK vill minska FGM i målområdet genom att ändra attityder och kunskap om FGM på ett kulturanpassat och hållbart sätt. Dvs alternativ övergångsrit kommer att införas. Förändrade attityder bland traditionella ledare, föräldrar, män / pojkar och till och med flickorna själva.

Projektet kommer också att stärka flickornas rätt till utbildning och försörjning. Behållare, vattendrag och brunnar kommer att installeras i flera samhällen för att underlätta barn och kvinnors tidskrävande arbete för att hämta vatten, vilket ger större möjlighet att gå i skolan.

Projektet har till delar sin administration i Nairobi och utgår därifrån vilket gör det möjligt att som praktikant kunna leva ganska nära det som händer i projektet.

 

Ett annat utvecklingsprojekt som pågår har fred, försörjning och att bygga motståndskraftiga samhällen i mot frekventa torka och våldsamma konflikter bland två grupper av människor i de nordvästra delarna av Kenya.

Utöver de av Sverige finansierade projektens pågår det ständigt flertalet lokala aktiviteter i församlingar runtom i landet. Som samfund bedriver FPFK en stor bokhandel med spridning av litteratur inte bara inom landet utan till hela regionen. En mycket aktiv kvinnoavdelning inom samfundet vill förändra kvinnors möjlighet att synas inom kyrkan. Att kunna stötta kvinnor i samhället inte bara andligt utan även socialt och ekonomiskt.

Strax utanför Nairobi finns samfundets bibelskola där unga män och kvinnor utbildas till ledare av lika slag, i och utanför kyrkan.

Flera församlingar i bl. a Nairobi engagerar sig för att bistå de allra fattigaste i samhället. Det sker med hjälp av matdistribution bl. a men även att kunna förse framför allt med meningsfulla uppgifter. 

Ibland dessa och även andra aktiviteter kan du som praktikant bidra. Det handlar inte om att du som praktikant ska ta ett ytterst ansvar men att kunna finnas med aktivt i ett arbete kan betyda mycket för både dig som praktikant, för kyrkan men även för den som bistås. 

I Kenya kommer du att kunna bo på flera sätt, beroende på var i landet du kommer att befinna dig. Standarden är oftast enklare än i Sverige, kanske inte alla gånger el och rinnande vatten. Du kan ev. komma att placeras i ett hem hos någon medarbetare eller församlingsmedlem för att du verkligen ska kunna se hur vardagen är för en kenyansk familj. Är du i Nairobi kan det bli antingen på bibelskolan i utkanten av stan alt på ett gästhus i de mer centrala delarna av staden.

I Nairobi finns det allmänna kommunikationsmedel med bussar, s k matatos. De går inte enligt en tidtabell som vi är vana vid utan man står och väntar till en buss ska åt det håll man vill. Matatos är inte de i första hand kommunikationsmedel som vi förordar men kan under dagtid ev. användas.

Du som praktikant i Nairobi kommer att ha en unik möjlighet till varierande upplevelser. Både inom ramen för utvecklingsarbetet som FPFK gör men även på så sätt att du på fritiden får chansen att utforska det vackra Kenya.

I Kenya får du bland annat vara involverad i fred, försörjning och jämlikhetsprojekt. Få vara en resurs för FPFK, men framför allt annat få en första persons erfarenhet av vad det innebär att möta de utmaningar som en del Kenyaner möter i sin vardag och hur vi idag tillsammans kan möta utmaningar genom att lära oss av varandra.