Development track

Vi erbjuder dig som är mellan 20 och uppåt att tillsammans med en rekommenderande församling ansöka om praktik utomlands under minst fyra månader.

Under pågående pandemi så följer vi de resektioner som finns, både från Sverige samt det land praktiken ska genomföras i. Detta kan leda till att praktiken måste ställas in under kortvarsel.

Syftet med praktikantprogrammet är att ge unga människor med intresse för globala frågor en möjlighet att göra en praktisk insats i något av PMUs projektländer. Syftet är också att bygga och stärka relationer mellan församlingar i Sverige och PMU:s samarbetspartner i andra länder, för att öka engagemang för globala rättvisefrågor i Sverige.

Development Track finansieras och görs i samarbete med

SKRÄDDARSYDD PRAKTIKPLATS

I ansökan anger du vilka länder du önskar. Du kan ange tre till fyra länder i den ordning du önskar åka, sedan får du ett erbjudande till den plats vi tror passar för just dig. Det vanligaste är det att vi skickar ut två och två till samma plats, men ofta med olika praktikuppgifter.
När du väljer land, tänk på att det är viktigt att kunna kommunicera. Språkkunskaper är en nyckel till relationer med människor på plats.

UTE I FÄLT

Som praktikantprogram lägger vi större fokus på ditt lärande än på din insats. Men målsättningen är förstås att alla praktikanter ska ha meningsfulla uppgifter i nära samarbete med en lokal handledare. Värdorganisationerna har på förhand definierat mer eller mindre specifikt vilken typ av arbetsuppgifter de har att erbjuda praktikanter, men uppläggets exakta utformande faller ofta på plats först efter praktikantens ankomst.

Nyckelord under praktiktiden är flexibilitet, tålamod och tjänstvillighet. Det gäller att kunna hoppa in och hjälpa till där det behövs och att vara beredd på att det blir många stunder av väntan då inget tycks hända. En attityd som underlättar är att tänka att ”jag kommer för att lära mig – inte för att lära ut”. Det är också viktigt att tänka på att språket och kulturen kan göra det svårt att komma igång med arbetsuppgifterna, åtminstone till en början.

Under utlandsvistelsen är alla praktikanter underställda en aktuell värdorganisation och handledare

KONTAKT UTE I FÄLT

Under praktiken finns en lokal handledare på plats som hjälper dig tillrätta i ditt nya land. Det är honom eller henne du vänder dig till i första hand när du har frågor kring din praktik eller praktiska omständigheter på plats.
Din handledare hjälper dig även med att uppfylla den arbetsbeskrivning som gäller för din praktikperiod.
Du har kontakt med praktikantprogrammets spåransvarige / programansvarige i Sverige via mail och Skype under tiden du är borta.

Introduktion

Innan avresa från Sverige går alla deltagare en introduktionskurs i september, detta är några dagar då du dels får praktiskinformation om praktikantperioden och kunskap om PMU som organisation och det arbeta som PMU bedriver. Undervisning om  Agenda 2030 och hur denna agenda genomsyrar alla de projekt som PMU och lokalpartner arbetar i kommer även vara en del av introdutionen.

Praktik

Handledaren på plats har en viktig roll för att praktiken blir meningsfull och genomförbar, handledare tas fram gemensamt av lokalpartner och PMU. Tillsammans går ni igenom den praktiktid som ligger framför och eventuellt uppdaterar den arbetsbeskrivning ni samtalat om redan innan du åkt ut.

Under din praktik kommer du att fokusera på två eller flera av de globala målen i det projekt du är involverad i. Läs mer om de globala målen här.

Våra praktikplatser

Här är våra praktikplatser. Dessa varierar från år till år.

Under pågående pandemi så följer vi de resektioner som finns, både från Sverige samt det land praktiken ska genomföras i. Detta kan leda till att praktiken måste ställas in under kortvarsel eller byta land.
Kontakta oss gärna om du har önskemål om parktik på annan plats.

Kenya

I Kenya får du bland annat vara involverad i fred och jämställdhetsprojekt tillsammans med vår partner FPFK. Partnern har projekt runt om i landet där som du kommer ha möjlighet att besöka och vara delaktig i.

Filippinerna

På Filippinerna får du möjlighet att praktisera en mängd olika aktiviteter, hos vår partner PMUI kan det vara att förbereda inför fältbesök, sammanställa undersökningar och liknande uppgifter.

Ni får åka ut på regelbundna fältbesök till områden där värdorganisationen har pågående projekt. Det kan vara utbildningsdagar, läger för barn och hjälpa till med olika praktiska uppgifter.

Palestina

I Palestina får du delta i undervisning för barn och unga om deras rättigheter. Partner bedriver även projekt för att stärka kvinnors roll i samhället genom undervisning och påverkansarbete mot olika myndigheter. Praktiken kommer delas upp så du får besöka och arbeta i olika städer och byar i Palestina.